Архитектурно ателие АРХИХОЛ ООД развива дейността си в сферата на инвестиционното проектиране и по специално извършва консултации, проектиране и управление на инвестиционни проекти в областта на: 

Интериорния, промишления и продуктовия дизайн

 Строителството и архитектурата на сгради и съоръжения

 Обекти – недвижими културни ценности

 Устройственото планиране и благоустройството