• ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ
 • • Консултации за избор на подходящ терен
 • • Анализ и проучване на УПИ съгласно устройствените показатели (съгласно ЗУТ - Закон за Устройство на Територията)
 • • Изготвяне на инвестиционни проекти по всички части:
 • - Архитектура, интериор и дизайн
 • - Конструкции, конструктивни становища и конструктивни експертизи
 • - Електрическа, сградно и площадково осигуряване, външни връзки
 • - ВиК, сградно и площадково осигуряване, външни връзки, спринклерни инсталации
 • - ОВК, доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност във фаза технически и работен проект
 • - Пожарна безопасност
 • - ПБЗ ( План за бозопастност и здраве)
 • - Геодезия, вертикална планировка и трасировка
 • - Технология - кухненска, складова, производствена и др.
 • • Изготвяне на инвестиционни проекти при преустройство, реконструкция, пристрояване, надстрояване, огради, подпорни зидове и др.
 • • Упражняване на авторски надзор
 • • Упражняване на инвеститорски надзор