• ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
 • • Предварителни проучвания, оглед на място, съставяне на първоначален план за действие
 • • Подготовка на документи свързани със специфичните изисквания на ЗКН (Закон за културното наследство)
 • • Извършване на научна работа съгласно методология:
 • - Извършване на архитектурно-строително заснемане и проучвания на технологиите
 • - В зависимост от спецификата на обекта – геодезическо заснемане, фотограметрично заснемане и др.
 • - В зависимост от спецификата на обекта – лабораторни и други изследвания за датировка и избор на оптимална дата
 • - Архивно проучване
 • - Типологично проучване
 • - Анализ на ценностите
 • - Изготвяне на предписания за консервационно-реставрационните работи
 • • Изготвяне на инвестиционни проекти (идеен, технически и работен) по методология за:
 • - Предприемане на аварийни мерки
 • - За преустройства и реконструкции
 • - За консервационно-реставрационните и адаптационни работи
 • • Администриране на процеса, внасяне в НИНКН на документацията, защита и получаване на писма и кореспонденция от специализираните институции
 • • Осъществяване на авторски надзор и даване на методически указания на обекта