Лесотехнически университет 

Модернизация на Библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда

Възложител:

Лесотехнически Университет

Местоположение:

гр. София

Година:

2013

Фаза:

Завършен

Описание:

Основната цел на проекта е: изпълнение на дейности, свързани с кандитатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

Разработката обхваща: създаване на съвременна и модернизирана библиотека и осигуряване на нуждите за достъпна среда посредством външен асансьор, външни и вътрешни рампи.

Преустройването на входната козирка с евакуационната стълба във външен асансьор създава външен обем, смислово свързан с духа на ЛТУ, знаков елемент, който изпълнява и функционалните нужди за устройване на достъпна среда в сградата.

Решението на външния асансьор предлага стъклен обем, полупрозрачно остъкляване, частично отразяващо светлината отвън и частично пропускащо светлината отвътре. Входната козирка, в подкрепа на заварената паркова среда е решена с вертикално озеленяване, което освен с приятния си вид, подобрява микроклимата, допринася за рекреационната среда, обособена в общите пространства на втори и трети етажи-фоайетата.

Проектът предвижда още оптимизиране на пространството в библиотеката, отпадане на досегашното разделяне на "читалня-студенти" и "читалня-преподаватели". Леките  преградни стени и остъклявания подпомагат възможността за прегрупиране при нужда на зоните и пренареждане на мебелните групи. Общите пространства са решени с чисти форми, успокоени и неутрални.