• ГРАДОУСТРОЙСТВО
  • • Предварително проучване и оценка във връзка със Закона за Устройство на Територията (ЗУТ)
  • • Изготвяне на мотивирано предложение
  • • Изготвяне на ПУП (подробен устройствен план)
  • • Изготвяне на РУП (работен устройствен план)